Regelingen van de overheid voor bedrijven welke zijn getroffen door het Coronavirus

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (vervanger huidige regeling werktijdverkorting)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever
ACTIE: De regeling staat open per 06 april 2020.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) gebaseerd op Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

ACTIE: Aanvullende uitkering of een lening werkkapitaal tegen een verlaagde rente. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

Het verzoek kan pas worden ingediend zodra een (naheffings)aanslag is opgelegd. Het heeft dus geen zin om direct na het indienen van de aangifte BTW of Loonheffingen om uitstel te verzoeken. Eerst zal de naheffingsaanslag moeten worden afgewacht. Bij verleend uitstel zal de verzuimboete wegen niet-betaling later tot nihil worden verminderd.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

ACTIE: Via een verzoek aan de Belastingdienst kan er voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen bijzonder uitstel aangevraagd worden.
ACTIE: Verlagen van de voorlopige aanslag zodat u per direct minder belasting betaald en reeds betaalde belasting terugontvangt.

3.1 Omzetbelasting

Heeft de onderneming te maken met relaties welke annuleren of opdrachten teruggeven? Dan kan de financiële schade hiervan worden beperkt door de BTW over deze opdrachten snel terug te vragen. Wanneer relatie de gehele of gedeeltelijke overeengekomen vergoeding niet hoeft te betalen dan is het raadzaam hiervoor direct een creditfactuur uit te reiken. Zo kan de eerder in rekening gebrachte BTW snel worden gecompenseerd. Kijk ook goed naar oninbare vorderingen. Onder voorwaarden kan de BTW hierover ook worden teruggevraagd.

ACTIE:  Reik waar nodig creditfacturen uit. Controleer eventuele oninbare vorderingen. Onder voorwaarden kan de BTW hierover ook worden teruggevraagd.

4. TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.”

ACTIE: € 4.000 voor periode van 3 maanden, aan te vragen via RVO met E-Herkenning niveau I.

5. Verruiming van de Borsteling MKB-kredieten: BMKB

Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de Banken. Bedoeld voor onderneming met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 mln. euro of een balanstotaal tot 43 miljoen. De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag.

6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Dit stelt ondernemers ins staat eerder bankleningen en bankgaranties te verkrijgen. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Overige mogelijkheden:

  • Neem contact op met uw huisbank om te overleggen of aflosverplichtingen kunnen worden uitgesteld.
  • Zie onderstaande links voor meer en uitgebreide informatie.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/coronavirus
https://www.kvk.nl/corona

Blijf op de hoogte van de laatste update’s rond COVID-19

UPDATE