CAO Waterbouw

De bedrijfstak Waterbouw is van toepassing op bedrijven die baggermaterieel exploiteren of baggerwerkzaamheden aannemen en uitvoeren. Daarbij hoort ook het transport, stort en bijvoorbeeld het opspuiten van terreinen. De CAO Waterbouw is van toepassing op werkgevers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze cao en wordt afgesloten door sociale partners, namelijk: de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers en de werknemersorganisaties FNV Waterbouw en CNV Vakmensen.

  • De CAO is algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken;
  • De CAO Waterbouw is een uitgebreide overeenkomst met o.a. een eigen RVU regeling en pensioenafspraken.

Wij hebben de Waterbouw CAO doorgrond en, in samenwerking met Waterbouw,  de vertaling kunnen maken naar de loonstrook en arbeidsovereenkomst.

Meer gedetailleerde informatie: https://www.waterbouw.nl

1. Hoeveel vakantiedagen kent de CAO Waterbouw?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 36 uur per week (gemiddelde werkdag is gelijk aan 7,2 uur) hebben recht op 20 vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen met behoud van loondoorbetaling. Dit komt overeen met 144 wettelijke en 43,2 bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar.

2. Wat zegt de CAO Waterbouw over reiskosten en reisuren?

Reisfrequentie
Er wordt vanuit gegaan dat in principe eens in de 14 dagen naar en van het werk wordt gereisd. Indien u dagelijks heen en weer reist, kan met de werkgever persoonlijke afspraken gemaakt worden.
Reisuren
Voor de tijd die vóór 6 uur gereden wordt, geldt dat dit vergoed wordt tegen het basis uurloon. De vertrektijd wordt berekend op basis van aankomst op de werkplek of de aflossteiger.
Voorbeeld: De aanvang van de werktijd is 7 uur. De reistijd is 2 uur en vertrektijd om 5 uur. De tijd tussen 5.00 en 6.00 uur wordt vergoed tegen het basis uurloon.
Uitzondering is wanneer het schip is opgelegd voor reparatie of is stilgelegd (niet bij vorst). In dit geval geeft de cao aan dat ook wekelijks wordt gereisd, maar dat dit gebeurt tijdens werktijd. Op verzoek van de werkgever kan er dagelijks gereisd worden om verblijfskosten te besparen, of als het schip tijdelijk onbewoonbaar is. De werkgever bepaald of er dagelijks heen en weer gereisd wordt onder werktijd of betaling van het uurloon. In beide gevallen geldt de aftrek van 1 reis uur per dag. De reisduur wordt berekend op basis van een gemiddelde snelheid van 60 km/per uur langs de meest gebruikelijke route
Reiskosten
Voor de reiskosten maakt het niet uit of er dagelijks of wekelijks gereisd wordt. Voor reizen met de auto geldt een vergoeding van € 0,40 per gereden kilometer (CAO 2021-2022).

3. Welke kosten rondom medische keuringen worden vergoed?

Bij een medische keuring op verzoek van de werkgever op een vrije dag of een verlofdag wordt de tijd en de reistijd gecompenseerd.

4. Welke feestdagen kent de CAO Waterbouw?

De volgende dagen worden gezien als “feestdag” en geldt het recht op een vrije dat met behoud van loondoorbetaling. Koningsdag geldt als een normale werkdag, behalve in het geval Koningsdag wordt gevierd op een maandag.
⦁ Beide Paasdagen
⦁ Beide Pinksterdagen
⦁ Hemelvaartsdag
⦁ Koningsdag indien deze op een maandag wordt gevierd
⦁ Beide Kerstdagen
⦁ Nieuwjaarsdag
Bij werken op een feestdag geldt de betaling van het loon conform de cao Waterbouw en wordt de feestdag als doorbetaalde vakantiedag toegevoerd aan het vakantiedagensaldo.

5. Welke vergoedingen zijn er in de CAO Waterbouw?

De CAO Waterbouw kent de volgende vergoedingen;
⦁ Reistijdvergoeding
⦁ Reiskostenvergoeding
⦁ Voedingstoeslag per dag (onder voorwaarden)
⦁ Uitrustingstoeslag (onder voorwaarden)
⦁ De werkgever sluit een ongevallenverzekering af, waarbij de verzekering een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel of dood als gevolg van een ongeval dat de werknemer in of buiten dienstverband is overkomen.
⦁ Indien werknemer een aanvullend pakket zorgverzekering heeft afgesloten waarbij tenminste fysiotherapie en eerstelijns psychologische hulp onderdeel zijn, levert de werkgever een bijdrage in de kosten van dit aanvullende pakket.
⦁ De vakbondscontributie mag op een fiscaal vriendelijke manier vanuit het brutoloon worden voldaan. Tegen overlegging van een betalingsbewijs verstrekt de werkgever eveneens een vergoeding in de kosten van de contributie.

Wilt u meer weten over de CAO Waterbouw, neem gerust contact met ons op. Wij infomeren u graag verder.

Meer weten?