Privacy- en cookieverklaring van JWG Administraties VOF

JWG Administraties VOF (hierna: “JWG Administraties”), gevestigd aan Albert Joachimikade 3A 4461 BG Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

JWG Administraties verwerkt in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegeven welke we van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon, post of social media of welke we ontvangen in het kader van onze dienstverlening via derden, bijvoorbeeld uw werkgever. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Website JWG Administraties cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JWG Administraties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website analyseren en basis daarvan te optimaliseren (analytics cookies). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebroekt wordt en om rapportages over de websites te kunnen verstrekken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het privacy beleid.

Hyperlinks 

De website van JWG Administraties heeft koppelingen (hyperlinks)naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals Facebook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google

Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Dienstverlening JWG Administraties Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Salarisgegevens;
 • Burgerlijke staat;
 • IBAN/ bankrekeningnummers.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Ras;
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Politieke voorkeur;
 • Lidmaatschap vakbond;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jwg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JWG Administraties verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, om u te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is om onze administratieve- en fiscale dienstverlening uit te kunnen voeren. Tevens om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. JWG Administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het verzorgen van belastingaangifte(n).

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens oma andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JWG Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen van persoonsgegevens met derden

JWG Administraties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, waaronder diensten voor specialistische kennis en het kan zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met wettelijke verplichtingen. Met derde partijen welke u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JWG Administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens met andere derden die geen verwerker zijn van persoonsgegevens maar wel inzage hebben of kunnen hebben zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, hostingpartij van online software of eventuele adviseurs wiens advies wij inwinnen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Uiteraard schakelen we alleen derden in van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de privacywetgeving naleven wat betekend dat zij uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

In geen geval zullen we uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

JWG Administraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JWG Administraties) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JWG Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jwg.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JWG Administraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jwg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JWG Administraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.